KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA


KELUHURAN PERLEMBAGAAN


KEDAULATAN UNDANG-UNDANG


KESOPANAN DAN KESUSILAAN


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


Kemahiran Hidup Bersepadu.
Mengamalkan Langkah Keselamatan (Amalan 4 M)
 1. MEMBERSIH
    Kebersihan bengkel : Bengkel bersih, teratur dan selamat untuk digunakan
    Kebersihan mental : Berfikiran secara posotif
 
2. MENYUSUN ATUR
    Menggunakan alatan dan menyimpan di tempat yang betul serta memastikan alat pemadam api dan alatan
    kecemasan berkeadaan baik.
 
3. MENILAI DIRI SENDIRI DAN TEMPAT KERJA
    Mengamalkan peraturan bengkel dan mahir menggunakan alat pemadam api serta mempunyai kemahiran
    dalam rawatan pertolongan cemas.
 
4. MENDISIPLIN
    Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri.


Pakai pakaian yang sesuai dan kasut getah


Peraturan am penggunaan dan keselamatan bengkel kemahiran hidup


1. Masuk setelah mendapat kebenaran dan arahan daripada guru
2.Pakai pakaian yang sesuai dan memakai kasut getah
3. Jangan berlari dan bermain di dalam bengkel
4. Jangan menyentuh alatan dan mesin tanpa mendapat kebenaran dan penyeliaan daripada guru
5. Duduk dan bekerja ditempat yang telah ditetapkan
6. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan , segera beritahu guru yang berkenaan
7. Pastikan bengkel dalam keadaan selamat dan selesa ketika penggunaannya dan bersih serta kemas
    sebelum meninggalkannya

0 comments: